A/B Testings

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về A/B Testing và ứng dụng nó để tăng chuyển đổi cho website.

Tổng quan về A/B Testing

Thử nghiệm A/B (còn được gọi là split testing hay bucket testing) là phương pháp so sánh hai phiên bản của trang web hoặc ứng dụng với nhau để xác định phiên bản nào hoạt động tốt hơn. Thử nghiệm A/B về cơ bản là một thử nghiệm trong đó hai hoặc nhiều biến thể của trang được hiển thị cho người dùng một cách ngẫu nhiên và phân tích thống kê được sử dụng để xác định biến thể nào hoạt động tốt hơn cho mục tiêu chuyển đổi nhất định.

Khi bạn thực hiện một phép thử A/B testing cho website của mình, điều đó có nghĩa là bạn đang so sánh môt biến thể của website so với bản gốc hiện tại, bằng cách thu thập các dữ liệu cần thiết để chứng minh rằng phiên bản nào tốt hơn: Bản gốc hay Biến thể.

Thử nghiệm A/B cho phép bạn thay đổi website theo hướng tích cực hơn bằng cách dựa vào các số liệu cụ thể. Kết quả của thử nghiệm A/B cũng đồng thời thay đổi cách nói của bạn từ "Tôi nghĩ rằng phương án này tốt hơn..." thành "Tôi biết rằng phương án này tốt hơn...", dựa vào các số liệu đo lường cụ thể.